’t EcoZand

Ecosysteem voor het ‘t Zand NW ‘s-Hertogenbosch

Plan ‘t Ecozand is een buurtinitiatief uit ‘t Zand Noord West in ‘s-Hertogenbosch. Het plan heeft de ambitie partijen bij elkaar te brengen om een ecosysteem in te creëren, zodat de wijk ‘t Zand op termijn een energieneutrale wijk is.
De term ecosysteem komt uit de natuur. Tussen de levende (dieren en plan ten) en niet-levende onderdelen (lucht, water en bodem) worden stromen en kringlopen op gang gehouden in een zeker evenwicht in een bepaald geografisch gebied.
In onze omgang met middelen en bronnen uit de natuur kun je op dit moment niet meer spreken van een ecosysteem, zeker als het gaat om onze behoefte aan energie waarmee we de aarde uitputten. Dat kan en moet anders, door het te zien als een ecosysteem waar we als gemeenschap circulair energie consumeren, produceren, opslaan en hergebruiken.

De uitdaging ligt erin om, in deze buurt, zowel oude als nieuwe huizen energieneutraal te maken en door een systeem van energielevering en afname te combineren. Als huurder wil ik ook een woning die voorbereid is op de nieuwe waarheid van een klimaatneutraal tijdperk. Een woningcorporatie moet vroeg of laat aan de slag met de energietransitie en is er ook bij gebaat dit collectief aan te pakken om zo kosten te besparen en financiële impulsen te bundelen..

’’t Zand Noord-West, ook genoemd De Kop van ’t Zand, in ’s-Hertogenbosch is een buurt aan de rand van het centrum met veel betrokkenheid van de bewoners met name bij de vergroening van de buurt. Het is een buurt met relatief veel sociale woningbouw, waar drie woningbouwverenigingen actief zijn; BrabantWonen, Woonwijze en Zayaz. De samenstelling van het woningbestand bestaat vooral uit panden van de jaren rond 1900 tot ca. 1930 en ca. 50% nieuwbouw uit de tachtiger jaren. Een deel van het oude woningbestand valt onder het beschermd stadsgezicht. De Willem II fabriek heeft de status van Rijksmonument en maakt deel uit van een “cultuurzone” met De Verkadefabriek en de gebouwen van de voormalige mengvoederfabriek aan de Tramkade.
Deze buurt is als ecosysteem uitermate geschikt omdat er relatief weinig particulier bezit is, waardoor er, in eerste instantie, slechts enkele partijen in het project betrokken hoeven te worden. Voor woningcorporaties biedt een wijkgerichte aanpak voordelen, door de opschaling, zodat niet ieder pand afzonderlijk plan van aanpak behoeft, in deze diverse buurt wat betreft woningbouw.

Duurzaamheidsakkoord

Ook de woningcorporaties, de gemeente ‘s-Hertogenbosch netbeheerders realiseren zich dat samenwerking belangrijk is en draagvlak of initiatief van onderaf onontbeerlijk.
Op 10 oktober 2018, toevallig gelijk met de eerste presentatie van dit plan, hebben deze partijen daarom een “Duurzaamheidsakkoord” gesloten, Behalve de duurzame doelstellingen en het draagvlak is in dit akkoord kostenneutraliteit vastgelegd met name voor de sociale woningbouw.
Plan ‘t Ecozand werd gezien en opgepakt als een realistisch concept waarin veel uit het akkoord overeenkomt.

Aan de gemeente ‘s-Hertogenbosch is in 2020 een ‘Rijksbijdrage Proeftuin Aardgasvrije Wijken’(PAW) toegekend.
Plan ‘t Ecozand vormt de basis waarop deze aanvraag is gedaan. Daarmee is ‘t Zand officieel proeftuin. Dat betekend dat we kunnen beginnen met de verduurzaming van onze buurt met een collectieve energievoorziening om te beginnen in het proeftuingebied.

Lees verder………